Apie muziejų

Apie mūsų namus

Zarasų krašto muziejus

Zarasų krašto muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, steigėjas – savivaldybė. Muziejus dalyvauja formuojant Zarasų rajono savivaldybės kultūros politiką ir strategiją kultūros paveldo srityje. Muziejus yra didžiausia Zarasų krašto kilnojamo paveldo saugykla, sukaupusi per 20 tūkst. eksponatų,  kurioje saugomi pagrindiniai Zarasų krašto istorijos ir etninės kultūros rinkiniai. Muziejaus tikslai ir veiklos kryptys yra nustatytos atsižvelgiant į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-1187, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo nuostatas. Dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis Muziejaus veikla yra neatsiejama nuo valstybėje vykstančių procesų: informacinės ir žinių visuomenės plėtros, didėjančio visuomenės poreikio kultūros paveldui ir informacijai apie jį. Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu         Nr. 275, Zarasų rajono savivaldybės Tarybos ateities sprendimai, tikėtina, sudarys sąlygas plėsti ir aktyvinti muziejaus veiklą, pagerinti teikiamų kultūros paslaugų kokybę.

Muziejaus veikla priklauso nuo Lietuvos kultūros politikos, šalies ir rajono ekonomikos lygio, jos veiksnių, visuomenės aktyvumo, informacijos ir kultūros poreikio. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje suteikia plačias galimybes tarptautiniams kultūros mainams, padeda stiprinti priklausymo bendrai Europos tautų kultūros erdvei jausmą ir sudaro galimybes krašto kultūros sklaidai.

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622