Zarasų krašto muziejus

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejaus buhalterio (vyriausiojo) pareigoms užimti

Skelbimo data – 2019-11-22

Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

Pareigos – Zarasų krašto muziejaus buhalteris (vyriausiasis), 1 pareigybė

 

Darbo pobūdis

Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, formuoja apskaitos ir kontrolės politiką, rengia įstaigos biudžeto projektą, pateikia ataskaitinius duomenis, užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą; apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines buhalterines programas, atlieka  kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo stažą;

1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą;

1.4. turėti darbo su kompiuterine apskaitos programa „Biudžetas VS“ patirties;

1.5. turėti buhalterinės apskaitos pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą, viešojo apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) tvarkymo patirties (programos „Biudžetas VS“ pagalba);

1.6. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, taip pat kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su darbo veikla;

1.7. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

1.8. privalumai – darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje, gebėjimas dirbti dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“.

 

Pretendentas privalo pateikti:

2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

2.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes) bei buhalterio pareigybei užimti būtinų tam tikrų įgūdžių sąrašą;

2.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Kita informacija

4. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje bei interneto svetainėse: www.zarasai.lt, www.zarasumuziejus.lt.

5. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

6. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) išsilavinimo, profesinio pasirengimo, darbo patirties, darbo planavimo ir organizavimo, kitais klausimais.

7. Daugiau informacijos apie skelbiamą konkursą interneto svetainėje www.zarasumuziejus.lt.

8. Priėmus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui Zarasų krašto muziejus (toliau – Muziejus) Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymės, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

9. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimus, Muziejus per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos datą, vietą ir laiką). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, Muziejus per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

​PRIEDAI:

Konkurso tvarkos aprašas

Prašymo pavyzdys

Zarasų krašto muziejaus informacija

 

 

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Ilona Vaitkevičienė
Įmonės kodas: 190221622